FLAVONOIDI

Flavonoidi su prirodni polifenoli koji prema poslednjima podacima obuhvataju oko pet hiljada jedinjenja, koja se objedinjuju u jednu grupu u skladu sa njihovim opštim svojstvom – sposobnošću da učvršćuju zidove kapilara (P-vitaminska aktivnost).

R-vitaminske osobine ispoljavaju flavanoni (hesperidin), flavonoli (rutin, kvercetin, kvercitrin, izokvercitrin, miricetin), halkoni (hesperidinmetilhalkon), dihidrohalkoni (floridin), katehini (L-epikatehin, L-epigalokatehin, L-epigalokatehingalat), antocijanidini, leukoantocijanidini.

Pitanje o vitaminskoj prirodi flavonoida je sporno. Pošto veliki broj materija polifenolnih osobina poseduje sposobnost da učvršćuje kapilare, mnogi naučnici ovaj efekat tumače kao farmakološki, i zbog toga flavonoide ne ubrajaju u vitamine, nego u farmakološke (biološke) aktivne materije hrane.

Za otkrivanje deficita flavonoida rade se funkcionalne probe, koje procenjuju čvrstinu kapilara delovanjem na kožu doziranim pozitivnim ili negativnim pritiskom, naprimer test Nesterova. Za određivanje određenih flavonoida u biljnim sirovinama i biološkim objektima, koriste se različite metode adsorpcione hromatografije sa spektrofotometrijom ili obojenom reakcijom, sa diazotiranim nitrozaminima, naprimer sa reaktivom Folina. Tačnost ove metode je 10-250mkg/ml.

Količina različitih, u hemijskom odnosu flavonoida, koji se unose sa hranom je prilično velika. Osim toga, flavonoidi se u organizmu ne nagomilavaju, nego se podvrgavaju brzom oksidacionom pretvaranju u fenolne kiseline: n–oksibenzonove, m–oksibenzonove, vanilinske, protokatehinske, i td. Sve ovo otežava primenu direktnih metoda za procenjivanje snabdevenosti ljudskog organizma flavonoidima putem nalaženja tih jedinjenja ili produkata njihovog metabolizma u krvi i mokraći.

Fiziološka funkcija preparata vitamina P sastoji se uglavnom u pojačavanju (povećanje rezistentnosti) i smanjenju propustljivosti zidova kapilara. To je uslovljeno njihovim uticajem na morfološke, fizičko-hemijske i biohemijske strukture ćelijskih membrana kapilara.

Suštinska uloga u mehanizmu kretanja flavonoida može da pripada njihovim antioksidantnim svojstvima, konkretno sposobnosti usporavanja slobodnoradikalnih procesa peroksidacije lipida, sa čime povezuju važnu ulogu flavonoida u profilaksi kardio-vaskularnih i onkoloških oboljenja, a takođe i njihove radioprotektorne osobine.

Veoma je važno pitanje uzajamnog delovanja vitamina P i C. Posebno treba ukazati na inhibirajući uticaj flavonoidnih materija i askorbinske kiseline na sistem hialuronske kiseline-hialuronoglukozaminidaza i povezano sa njom stabilizaciju kolagena – osnovne materije vezivnog tkiva, a takođe i na aktiviranje fermenta koji oksidira adrenalin. Vitamin P aktivira uspostavljanje dehidroaskorbinske kiseline u askorbinsku, što potvrđuje mišljenje o zaštitnom delovanju vitaminaP na askorbinsku kiselinu.

Postoje određena uzajamna dejstva između vitamina P i histamina. Flavonoidi (hespe-ridin, rutin i kvercetin) imaju sposobnost da spreče anafilaktički šok, što je očigledno povezano sa njihovim antihistaminskim dejstvom. Oni veoma onemogućavaju aktivnost histi-dindekarboksilaze što sprečava obrazovanje histamina. U ovoj grupi reakcija sinergijski deluje askorbinska kiselina.

Uporedo sa histidindekarboksilazom flavonoidi inaktiviraju sukcinoksidazu, holinesterazu, karboksilazu, povećavaju aktivnost ksantinoksidaze i prolinoksidaze. U vezi s tim što flavonoidi imaju ulogu regulatora aktivnosti fermenata raznih klasa, agonista i antagonista receptora, oni poseduju izuzetno širok spektar farmakoloških aktivnosti, uključujući kardioprotektorne, antiaritmijske, hipotenzivne, spazmolitičke, protivupalne, radioprotektorne, antialergijske, hepatoprotektorne, ubrzano lučenje žuči, antisklerotične, diuretičke i druge oblike delovanja. Flavonoidima se pripisuju antimutageni i anti-kancerogeni efekti.

Na flavonoide, koji imaju hormonopodobna dejstva, odnose se izoflavoni, konkretno izoflavoni soje. Izoflavoni soje (daidzin, daidzein, henistein, biohanin A) deluju selektivno, ispoljavajući kako estrogenu tako i antiestrogenu aktivnost u zavisnosti od količine estrogena u krvi. Štaviše izoflavoni soje ispoljavaju efekte analogne dejstvu sopstvenih estrogena ženskog organizma, tj. lišeni su sporednih dejstava koje ispoljavaju sintetički estrogeni. Pre svega izoflavoni soje ne stimulišu hiperplaziju i ne dovode do pojave estrogen zavisnih tumora, što je moguće kod primene sintetičkih estrogena. U medicini izoflavone soje koriste kao sredstvo za smanjenje arterijskog pritiska za jačanje kardiovaskularnog i nervnog sistema, smanjenje valunga u periodu menopauze.

Danas P-avitaminozu kod čoveka karakterišemo simptomima: bolovi u plećima i nogama, naročito pri hodu, opšta slabost, brzo zamaranje. Specifičnija ispoljavanja su mala potkožna krvarenja (petehije), do kojih dolazi spontano posebno na onim delovima tela koji su izloženi pritisku i koje nestaju posle uzimanja flavonoida. Ljudi koji su izloženi jakom uticaju faktora fiziološkog naprezanja (stresu) treba da uzimaju dodatne količine vit. P.

Mnogo češće od teško prepoznatljivog egzogenog (primarnog) P-vitaminskog nedostatka, sreće se endogeni (sekundarni) nedostatak. On se pojavljuje u slučajevima toksikacije zidova kapilara. Pri tome ne možemo uvek da prepoznamo uzrok bolesti: prekid dejstva flavonoida ili poremećaj njihovog farmakodinamičkog uticaja. Povećana krtost kapilara sreće se kod hipertonije, toksikoze trudnica, alimentarnog oticanja, dijabetesa, uzimanja preparata arsenika i bizmuta, posledica dikumarinoterapije, alergijskih stanja, posledica zračenja, intoksikacije olovom, hloroformom i dr. hemijskim materijama.

Približne dnevne potrebe flavonoida su 30-50mg; prema nekim podacima do 1000mg.

Flavonoidi su veoma rasprostranjeni u biljkama. Njima su naročito bogati listovi čaja, plodovi citrusa (kora), šipka, kupine. Značajne količine flavonoida imaju crvena paprika, crna ribizla, jagode, maline, višnja, pasji trn, neke vrste jabuka, šljiva i grožđa. Izvori flavonoida su soja i dr. bobičasti plodovi.

Od BAD-a kompanije “Vision International People Group” flavonoidi ulaze u sastav biološki aktivnih dodataka uz ishranu:

Share This