Vitamin C

Vitamin C Vitamin C pojavljuje se u vidu askorbinske, dehidroaskorbinske kiseline (povratna oksidaciona forma) i askorbigenske kiseline (vezana forma). Askorbinska kiselina je enolizirovana laktonom 2-keto-α-gulonske kiseline (S6N8O6). Prisutnost dienolske grupe...

read more

Vitamin B1

VITAMIN B1 (TIAMIN) Vitamin B1 se u organizmu nalazi u obliku slobodnog tiamina i njegovih fosfornih efira: tiaminmonofosfata (TMF), tiamindifosfata (TDF ili kokarboksilaza), i tiamin-trifosfata (TTF). Osnovni oblik,  čiji udeo u različitim organima i tkivima čoveka...

read more

Vitamin B2

VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) Po svojoj građi vitamin B2 je 7,8-dimetil-10-N-(1`-D-ribitol)-izoaloksazin. Biološka uloga riboflavina je pre svega njegovo učešće u izgradnji flavinmononukleotida (FMN) i flavinadenindinukleotida (FAD). Ove materije su prostetičke...

read more

Vitamin PP

VITAMIN PP (NIACIN) Niacin (vitamin PP, od engleskog pellagra preventing – koji sprečava pelagru, ili Vitamin B3) – je grupa jedinjenja, čiji su glavni predstavnici nikotinska kiselina (piridin-3-karbonska kiselina ) i nikotinamid, koji poseduju jednaku vitaminsku...

read more

Vitamin B5

VITAMIN B5 (PANTOTENSKA  KISELINA) Termin “pantotenska kiselina” proizilazi iz grčke reči koja znači “svuda prisutan”, pošto je ona u značajnim količinama zastupljena i u biljnim i u životinjskim tkivima. Ona se uglavnom pojavljuje u obliku dve komponente:...

read more

Vitamin B6

VITAMIN B6 Vitamin B6 obuhvata grupu od tri srodna jedinjenja, koja imaju slične biološke aktivnosti: piridoksin, piridoksal i piridoksamin. Oni se razlikuju po prisutnosti alkoholne, aldehidne ili amino grupe. U organizmu se ova jedinjenja uglavnom nalaze u...

read more

Vitamin B9

VITAMIN B9 (FOLNA KISELINA) Folacin (od latinske reči folium – list i engleske reči acid  - kiselina) – grupa srodnih jedinjenja, koja poseduju biološku aktivnost folne kiseline. Najvažniji predstavnici ove grupe su sama folna (pteroilmonoglutaminska) kiselina, njeni...

read more

Vitamin B12

VITAMIN B12 (KOBALAMIN) Vitamin B12 (kobalamin) predstavlja grupu srodnih jedinjenja – produkti korina koji imaju biološku (vitaminsku) aktivnost ciankobalamina. Važniji predstavnici ove grupe su ciankobalamin, oksikobalamin, akvakobalamin, metilkobalamin i...

read more

Vitamin H

VITAMIN H (BIOTIN) Vitamin H ili Biotin predstavlja heksahidro-2-oksi-1N-tieno[3,4-α]-imidazol-4-pentansku kiselinu. Ovo jedinjenje sadrži kondenzovani heterociklični sistem imidazolskog i tiofenskog prstena sa ostatkom n-valerijanske kiseline, njegova empirijska...

read more

Vitamin A

VITAMIN A (RETINOL) U vitamine grupe A spadaju jedinjenja koja su produkti β-jonona, i poseduju biološku aktivnost retinola. Najvažniji i najrasprostranjeniji su sam retinol; retinal i retinolska kiselina. U tkivima životinja retinol se najčešće sreće u obliku...

read more

Vitamin D

VITAMIN D (KALCIFEROLI) U vitamine grupe D (kalciferole) spadaju steroidna jedinjenja, proizvodi 9-, 10-sekoho-lestana, koja poseduju antirahitičnu aktivnost. Osobenost po kojoj se molekuli kalciferola razlikuju je prisustvo ciklopentanperhidrofenantrenskog jezgra sa...

read more

Vitamin E

VITAMIN E (TOKOFEROLI) Na grupu vitamina E odnose se metilni produkti tokola i tokotrienola, koji poseduju biološku aktivnost α-tokoferola. Naziv “tokoferoli” odnosi se samo na metiltokole i na taj način to je neindentično češće upotrebljavanom terminu “vitamin E”....

read more

Flavonoidi

FLAVONOIDI Flavonoidi su prirodni polifenoli koji prema poslednjima podacima obuhvataju oko pet hiljada jedinjenja, koja se objedinjuju u jednu grupu u skladu sa njihovim opštim svojstvom – sposobnošću da učvršćuju zidove kapilara (P-vitaminska aktivnost)....

read more

L-Karnitin

L – KARNITIN L-karnitin je niskomolekulearno jedinjenje koje sadrži azot i koje se odnosi na vitaminsko analogna jedinjenja. On se u organizmu sintetiše iz aminokiselina lizina i metionina pri dovoljnom unosu gvožđa, vitamina C, PP, B6. Ima ključnu ulogu u transportu...

read more
Share This