Ćelija građa i funkcija

 • Ćelija je jedinica građe i funkcije organizma.
 • Ćelija je ograničeni prostor – ograničen omotačem lipidnim dvoslojem.
 • Membrana ćelije je plazma u kojoj se nalaze fosfolipidi (zaduženi za proteine) i holesterol – zahvaljujući kojima se održava čvrstoća membrane.
 • Plazma membrane – citoplazme, citosnele, organele i jedro.
 • U jedru ćelije se nalaze geni i genetski materijal DNK i RNK. Geni ćelija diktiraju funciju organa organizma.
 • U genima se zapisuju sve promene, mutacije iz generacije u generaciju – svako ima zapisan prethodnih pet generacija u jedru ćelije; bukvalno sve promene tako da u zavisnosti od očuvanja jedra ćelije i same ćelije zavisi i šta će se manifestovati u DNK i RNK.
 • A unutar ćelije se nalaze organele koje organizuju ćelijsko disanje tzv. Mitohondrije; zatim gordijev aparat – ćelijska toplana; Ćelijski sintetizeri – prave proteine!!

Osnovna struktura ćelije – citoskelet – končići unutar ćelije koji omogućavaju izbacivanje štetnih materija iz ćelija i grčenje ćelije!

Ćelija ima receptore – to su spoljni i unutršnji proteini koji pomažu da ćelija reaguje u određenoj situaciji. Prilikom svake promene energije – omotač ćelije je plus a svaka promena je minus – dolazi do pulsiranja ćelije i ukoliko je promena agresivna, jaka dolazi do greške u prenosu elektrona na molekularnom nivou tj. stvaraju se slobodni radikali kao osnovni pokazatelj greške u prenosu.

Za mitohodnrije je veoma bitan kalcijum (Ca) koji pomaže ćeliji da slobodni radikali ostanu u prostoru a ne da se šetaju!!!
Slobodni radikali su visoko reaktivne hemijske vrste. Imaju oksidujući efekat. To su molekuli kojima je nasilno oduzet elektron i teži da ga vrati pa je zato agresivno reaktivan.
Adrenalin je odgovor organizma na stres! Što znači da je protok informacija dobar jer je veoma bitnoda informacija između ćelija protiče kako treba tj. u jednoj milisekundi ćelija sa jednog kraja organizma obaveštava ćeliju na drugom kraju o nastalim promenama. Ukoliko ima suviše slobodnih radikala taj protok informacija je nemoguć, usporen pa organizam ne može adekvatno da odgovori na nastalu promenu (virus, bakteriju, temperaturu…). Slobodni radikali remete strukturu membrane ćelije (zato što je oksiduju membranu) i remete međućelijsku komunikaciju. Ubrzavanje metabolizma nastaje kada slobodni radikali razbiju međućelijsku komunikaciju. Tada nastaje raspad sistema, komunikacija je jako loša i nastaju recimo tumori.

Difuzija je prenos molekula sa veće koncentracije na manje koncentracije – što će reći da kada ćelija pošalje informaciju da postoji neki problem tamo gde ima više molekula organizam automatski šalje u taj deo gde je nastao problem.
Osmoza je bitna za bubrege a citoza je način oslobađanja i usvajanja određenih kompleksa.
Endocitoza – proces usvajanja velikih molekula (lipidi, proteini, polisaharidi); uvlačenje u sebe. Svaki proizvod Vision ima endocitozu – mogućnost ulaska u ćeliju!
Egzocitoza – mogućnost izbacivanja nus proizvoda iz ćelije! Ćelijska membrana okružuje sadržaj koji želi da izbaci – grči se i izbacuje – detoksikacija!!

Fiziološki stres – GAS – generalni adaptivni stres – nagle promene koje deluju na organizam tj. na unutrašnju sredinu. Te promene dugo traju a mi smo koncipirani tako da se prilagođavamo

 • faza alarma – šok
 • faza rezistencija – organizam se suprotsavlja i pruža otpor – uspostavlja nove ravnoteže (adaptacija) a to opet zavisi od ishrane, genetskog zapisa organizma i ono što je veoma bitno je antioksidativna zaštita – potreban je pravi unos vitamina
 • faza iscrpljenosti – crpi sopstvene snage u odbrani od štetnog dejstva i prepušta se novom adaptivnom stanju – tako nastaju adaptivne bolesti kao što dijabetes melitus, hipertenzija. Svaka promena u fazi fiziološkog i emocionalnog stresa se prenosi i donaudaljenijih tkiva, ćelija, ubrzava se metabolizam ćelije i stvara se smnogo slobodnih radikala zbog čega i nastaju adaptacione bolesi prvenstveno hipertenzija!!

Osnovne funkcije Ca

Ca je u organizmu u jonskoj formi i deponovan je u ćeliji – u mitohondrijama i u eritrocitima.
Ima važnu ulogu:

 • signalna trasfunkcija
 • oslobađa neurotransimere iz neurona kada ćelija reaguje na spolje i unutrašnje nadražaje
 • kontrakcija mišićne ćelije
 • kofaktor enzima – omogućava enzimu da radi
 • održavanje aktivnosti nervnog sistem
 • kosti – depoi Ca2+ u organizmu u obliku kacijum fosfata (kada je nizak nivo Ca visok je novo fosfora i obrnuto)
 • vezuje se za albumin
 • najobilniji mineral u organizmu

Osnovni metabolizam Ca – homeostaza.

Odrastao čovek ima oko 1 kg Ca – od toga 99% u kostima; 22,5mmol u esktra ćelijskoj tečnosti (ECF) – približno 500mmol se razmeni između kostiju i ECF u toku 24h.

Nivo Ca u serumu non stop skenira paratireoidna žlezda koja se nalazi iznad štitne žlezde i održava konstanatan nivo Ca – znači kada na nekom delu tkiva ili u nekoj ćeliji ima više Ca, ona odmah reaguje i šalje tamo gde je manjak Ca. Kada se smanji nivo Ca u organizmu paratireoidna žlezda javlja bubrezima da poveća reapsorpciju Ca i vitamina D koji je važan za usvajanje Ca u crevima i reapsorpicju iz kostiju.

Mumija reguliše normalni novo jonizovanjo Ca tj. pomaže ćeliji da vrši razmenu jona između ćelija i međućelijskog prostora.

Tanko crevo je glavni organ za usvajanje Ca i u normalnoj ishrani mi možemo da unesemo tj ulazi u ćeliju 25mmol Ca.

Ca se odlaže uz pomoć bubrega koji dnevno izbave 5mmol Ca.
Štitna žlezda luči kalictonin koji je bitan za stvaranje koštanog tkiva:
Koštano tkivo se sastoji

 • osteoblasti
 • osteocite – kalcijum fosfati koji su cigle, daju čvrstoću
 • osteoklast – koje služe da razaraju koštano tkivo kako bi Ca učinile dostupan serumu (tj. da bi organizam mogao da pozajmljuje Ca iz kostiju)

Kada se imunitet ćelije poremeti osteoklasti počnu previše da uništavaju koštano tkivo jer organizam ne može da proizvede dovoljno Ca

Deca su njasebičniji organizmi na svetu jer plod crpi sve iz majke!!! Majka mora da štiti sebe od ploda jer nasupa osteokalcija! Majka gubi gustinu kostiju ukoliko ne unosi dovoljnu količinu Ca. Trudnice obavezno treba da piju Osteosanum!!

Šta je zrelost?

Zrelost jeste period života kada smo sebični u najmanjoj mogućoj meri!!!

Kroz svaku lamelu kosti prolazi krvni sud koji donosi ćelije imunog sistema – pomažu u regeneraciji tako što proizvodi zapaljenske procese – MEGA je odlična za zapaljensku reakciju kostiju kod udarca jer ne dozvoljava previše burnu reakciju!!!

 

Share This